Toekomstscenario´s voor de wereld & betekenis van 21-12-2012

Toekomstbeeld of visie 1

I Flexibilisering van de arbeidsmarkt
Personal Potential is ontstaan vanuit de globale visie dat door de flexibilisering van de arbeidsmarkt een steeds groter beroep zal worden gedaan op de autonomie, het onderscheidend vermogen en het zelfbewustzijn van degenen die in de samenleving een spilfunctie (zullen gaan) bekleden. Een voorbeeld van het gevolg van deze flexibilisering is het verdwijnen van lifetime employment. In dit nieuwe millennium zal een grondige zelfanalyse dan ook een essentieel onderdeel zijn van alle hogere opleidingen. In de praktijk zullen met name de hoger opgeleiden (in Nederland vanaf HBO-niveau) kiezen voor een uitgebreid zelfonderzoek om hun persoonlijk potentieel volledig in kaart te laten brengen, terwijl bedrijven in toenemende mate gebruik zullen maken van assessment methoden om de unieke kwaliteiten van hun personeelsleden te onthullen en te benutten.
Visie opgesteld door ir. MGA van Mook in 1997. Deze visie geldt voor het Meso niveau, dus voor werkomgevingen in organisaties. Anno 2009 is dit toekomstbeeld grotendeels realiteit geworden.

II Geavanceerde technologie vraagt om hoog ontwikkelde mensen
A Een niet volledig tot wasdom gekomen mens die geavanceerde technologie hanteert is als een kind dat met vuur speelt.

Het toekomstbeeld van Personal Potential anno 2007 is dat door de technologie die steeds geavanceerder wordt, mens en organisatie ervoor kiezen om hun persoonlijke ontwikkeling - evolutieproces te versnellen om op een juiste manier met de technologie om te kunnen gaan. Het gevaar van een samenleving waarin de technologie geavanceerder is dan het bewustzijn van de mens wordt geïllustreerd door de toekomstscenario's die boeken zoals 1984 en films zoals Artificial Intelligence, Catwoman, The Matrix en Independence Day tot in detail hebben beschreven. Meer over dit thema kunt u lezen het e-book evolutie van de stadsmens naar de creatieve mens.

B Persoonlijke ontwikkeling is vanaf het jaar 2000 - als voorbereiding op de transitie naar een hoger bewustzijn in 2012 - een absolute must geworden.

Om de persoonlijke ontwikkeling van zoveel mogelijk mensen te stimuleren, zal gebruik worden gemaakt van de volgende strategie:

In het bedrijfsleven zal vanaf 2010 de Personal Potential module worden ingezet om het persoonlijk potentieel van werknemers en leidinggevenden in kaart te brengen. Het persoonlijke potentieel wordt geïllustreerd via een geclusterde opsomming van talenten en groeikansen, succesfactoren en verbeterpunten alsmede professionele ambities en persoonlijke drijfveren. Inzicht in het persoonlijk potentieel maakt ons bewust van ons zelf als harmonieus onderdeel van het geheel, d.i. de mensheid, van de meerwaarde van zaken en leert ons onze normen en waarden te herijken, dus constant aan te passen aan onze steeds veranderende leefomgeving. De Personal Potential module is speciaal voor dit nobele doel ontwikkeld en is uitgerust met de nodige wetenschappelijke fundering en gebruiksvriendelijke applicaties. De 12 erecodes voor hoogbeschaafdheid dienen als inspirerende handleiding voor ieder die zijn/haar persoonlijke ontwikkeling zelf wil sturen.

Visie opgesteld door ir. MGA van Mook in 2007, aangevuld met de 12 erecodes voor hoogbeschaafdheid en de toe te passen strategie in 2009. Deze geïntegreerde visie geldt op Macro niveau, dus voor de samenleving als een organisch geheel.

Klik hier voor meer informatie over de in de schatkamer aanwezige schatten